CBIS maakt gebruik van de risico-informatie die de BRZO-bedrijven in het kader van hun omgevingsvergunning hebben verstrekt. Het gaat hierbij om de (externe) veiligheidsrisico’s die de bedrijfsvoering meebrengt en om de effecten waarvan sprake kan zijn, mocht zich een incident voordoen. Deze risico’s en effecten zijn inzichtelijk gemaakt in de vorm van een kwantitatieve risicoanalyse (QRA). Daarin staan de meest waarschijnlijke scenario’s beschreven.

CBIS maakt gebruik van deze risico-informatie, die op een vereenvoudigde wijze in een risicodatabase is ingevoerd.